Världsnaturfonden WWFs arbete

Havet går att rädda

Om det som just nu händer i havet istället hände på land skulle det toppa tidningarnas löpsedlar, TV-nyheternas sändningar och beslutsfattarnas agendor. Men så länge det ser bra ut på den glittrande vattenytan är det få som inser hur allvarlig situationen egentligen är.
Östersjöns innanhav rymmer ett unikt ekosystem med ett fantastiskt djur- och växtliv. Men det är samtidigt ett hav i kris. Havsmiljön är mycket känslig och påverkas av allt som sker i och kring havet. Dels genom övergödning och överfiske men också genom våra egna handlingar.

Utsläpp, övergödning och oreglerat fiske

Östersjöregionen har en unik och högst känslig miljö med en ständigt ökande belastning. Havet används till allt från turism, fiske och oljetransporter till vindkraftsparker och gasledningar. I detta grunda vatten får föroreningar och näringsläckage större effekt än i andra, djupare hav. Hoten är många men de två svåraste är övergödning och oreglerat fiske. Till exempel Finska Viken och Rigabukten är allvarligt drabbade av övergödningen. Övergödning betyder näringsökning – i första hand en ökning av ämnen som fosfor och kväve. Det är de 90 miljoner människor som bor inom avrinningsområdet som påverkar Östersjön bland annat genom jordbruk, industri och trafik som ger ifrån sig näringsämnen och gifter som slutligen hamnar i havet. Tillförseln är cirka 70 000 ton kväve och cirka 30 000 ton fosfor per år. Det motsvarar mer än en fördubbling de senaste 100 åren. Mängderna varierar från år till år bland annat beroende på nederbörd, men har ända sedan 1950-talet varit alldeles för höga.

Algblomning

De mest påtagliga bevisen för att vi inte skyddar vårt hav tillräckligt är den årliga algblomningen och den ökande ytan av död havsbotten. Den senare täcker idag över 70 000 kvadratkilometer, vilket är dubbelt så mycket som Sveriges sammanlagda odlade åkerareal. Jordbruket är den största enskilda källan till utsläpp av både kväve och fosfor. Ett ständigt fokus på storskalig, industrialiserad produktion har också lett till att viktiga miljöer för växter och djur förstörts, och att vattnet har förgiftats och övergötts. Miljögifterna som påverkade reproduktionen och immunförsvaret har, som tur är, minskat hos knubbsälen i Östersjön.  I Östersjön fredades knubbsälen 1974 och i dag finns det knappt 1 000 individer, i en isolerad population vid södra spetsen av Gotland, Kalmarsund och Blekinge. Eftersom nästan inget genetiskt utbyte sker med knubbsälarna på västkusten är de mycket sårbara för förändringar i miljön.

Det här kan du göra själv för att hjälpa Östersjön att friskna till!

Läs mer
S T O L T A   P A R T N E R S